کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز انعکاس تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

در پی بارش های اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه نسبت به میانگین آن در ۶ ماه گذشته زیاد کردن یافته است.

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

تصاویری که نشان می دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده

عبارات مهم : ارومیه

در پی بارش های اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه نسبت به میانگین آن در ۶ ماه گذشته زیاد کردن یافته است.

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

در پی بارش های اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه نسبت به میانگین آن در ۶ ماه گذشته زیاد کردن یافته است.

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

در پی بارش های اخیر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه نسبت به میانگین آن در ۶ ماه گذشته زیاد کردن یافته است.

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ارومیه | دریاچه | انعکاس

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

تصاویری که نشان می‌دهد حال دریاچه ارومیه بهتر شده است

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs